Handel ludźmi i niewolnictwo

Firma Air Products jest przeciwna niewolnictwu, handlowi ludźmi i wykorzystywaniu pracy przymusowej w każdej formie. Nasza firma ustanowiła zasady i procesy w ramach swoich jednostek biznesowych i łańcuchów dostaw w celu wsparcia tego stanowiska.

Firmy

Firma kultywuje i egzekwuje politykę Praw człowieka zapewniającą, między innymi, że firma Air Products wspiera, promuje i ceni zróżnicowaną, wielokulturową kadrę pracowniczą i jest zdecydowanie przeciwna wykorzystywaniu pracy dzieci lub pracy przymusowej, w tym między innymi niewolnictwu i służebności, handlowi ludźmi i wszystkim innym formom pracy przymusowej. Zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami dotyczącymi praw człowieka pracownicy na wszystkich poziomach organizacji muszą przestrzegać tych zasad.

Prawa człowieka są ugruntowane w Kodeksie postępowania pracowników firmy Air Products, który stanowi, że przestrzegamy wszystkich przepisów prawa pracy i zatrudnienia w krajach, w których działamy, w tym przepisów dotyczących pracy dzieci i praw pracowniczych, takich jak swoboda zrzeszania się, prywatność i równość szans w zatrudnieniu. Pracownicy muszą przestrzegać Kodeksu postępowania jako warunku zatrudnienia. Szkolenie jest wymagane od wszystkich pracowników, a zgodność tych szkoleń jest regularnie weryfikowana przez dyrektora ds. zgodności. Pracownicy, którzy nie przestrzegają Kodeksu postępowania mogą w niektórych przypadkach zostać zwolnieni z pracy i/lub może wobec nich zostać wszczęte postępowanie karne. Zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, kierownicy i przełożeni mogą podlegać postępowaniu dyscyplinarnemu i/lub ponosić osobistą odpowiedzialność za brak reakcji na naruszenia popełnione przez pracowników.

Pracownicy obowiązani są zgłaszać podejrzenia naruszeń zasad dotyczących praw człowieka, kodeksu postępowania pracowników i innych zasad. Zgłaszanie zarzutów dotyczących niewłaściwego postępowania odbywa się za pośrednictwem różnych systemów raportowania, które są stale monitorowane. Zarzuty są analizowane, przekazywane do odpowiednich służb dochodzeniowych i wprowadzane do systemu zarządzania sprawami, w którym postęp dochodzenia jest monitorowany przez niezależnego obserwatora. W przypadku zgłoszeń w dobrej wierze przestrzegana jest silna polityka zakazu działań odwetowych. W 2017 r. nie zgłoszono żadnych zarzutów dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi za pośrednictwem żadnego z systemów raportowania.

Łańcuchy dostaw

Dostawcy są również zobowiązani do przestrzegania powyższych postanowień Kodeksu postępowania w kontaktach biznesowych z naszą firmą oraz w celu wspierania zasad określonych w dokumencie Air Products pt. Oczekiwania wobec dostawców. Firma Air Products wprowadziła proces wstępnej kwalifikacji dostawcy, który obejmuje analizę działalności i czynników ryzyka. Krytyczni dostawcy są objęci programem Zarządzania relacjami z dostawcami (SRM), który wymaga corocznych sesji planowania i oceny. Program SRM obejmuje także ocenę ryzyka dla dostawców, która służy zrozumieniu i rozwiązaniu istniejących i potencjalnych zagrożeń, w tym dotyczących pracy i kwestii związanych z Kodeksem postępowania. Firma określiła procedury dotyczące niezgodności i działań naprawczych oraz opracowała wspólne plany działań naprawczych dla firmy i dostawców.

Firma Air Products rutynowo wymaga od swoich dostawców, sprzedawców i podwykonawców, aby zgodnie z umową zgadzali się na przestrzeganie wszystkich praw, zasad i przepisów obowiązujących w krajach i jurysdykcjach, w których prowadzą działalność, w tym między innymi wszystkich przepisów, zasad i regulacji dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi. Kierownicy firmy Air Products, we współpracy z działem prawnym, są przeszkoleni w celu zapewnienia, by takie klauzule były rutynowo zawarte w umowach. Firma Air Products może również wymagać od swoich dostawców, sprzedawców i podwykonawców wykazania zaangażowania na rzecz praw człowieka i sprzeciwu wobec niewolnictwa i handlu ludźmi poprzez dostarczenie firmie Air Products kopii własnych zasad polityki dotyczącej praw człowieka lub zakazu niewolnictwa/handlu ludźmi. Firma Air Products może ponadto wymagać od swoich dostawców, sprzedawców i podwykonawców wypełniania wymaganych przez firmę Air Products certyfikatów potwierdzających, że materiały zawarte w produktach dostarczanych firmie Air Products są zgodne ze wszystkimi przepisami dotyczącymi niewolnictwa i handlu ludźmi w krajach, w których prowadzą działalność.

Dział audytu korporacyjnego firmy Air Products okazjonalnie przeprowadza audyty i weryfikacje istniejących umów w ramach organizacji w łańcuchu dostaw w celu zapewnienia zgodności z warunkami umowy, w tym między innymi warunkami umowy dotyczącymi przestrzegania prawa. Firma Air Products zazwyczaj nie zatrudnia osób trzecich do prowadzenia audytów lub weryfikacji, jednakże zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia takiej operacji w odpowiednich okolicznościach. Audyty są zwykle przeprowadzane po przekazaniu informacji o nich z 30-dniowym wyprzedzeniem.

Firma Air Products jest zaniepokojona tym, że handel minerałami z regionów zagrożonych konfliktem, wydobywanymi we wschodnich prowincjach Demokratycznej Republiki Konga mogą podsycać naruszenia praw człowieka w tym regionie. Firma Air Products dokonała oceny możliwości występowania minerałów z obszarów objętych konfliktem w jej łańcuchu dostaw. Firma dokonała przeglądu swoich linii produktowych i zidentyfikowała te, które mogą zawierać takie minerały. Dla każdego produktu objętego postępowaniem przeprowadzono w dobrej wierze dochodzenie w sprawie uzasadnionego kraju pochodzenia („RCOI”). Tam, gdzie jest to wymagane, firma przeprowadza procedurę należytej staranności w łańcuchu dostaw zgodnie z wytycznymi OECD, angażując dostawców, którzy zostali zidentyfikowani jako dostarczający firmie materiały zawierające lub potencjalnie zawierające minerały pochodzące z regionów występowania konfliktów. Ponadto, firma dostarczyła swoim dostawcom informacje na temat pozyskiwania surowców ze źródeł spoza regionów konfliktu i wdrożyła postanowienia dla nowych i odnawianych kontraktów na dostawy, które wymagają od dostawców i ich podwykonawców zapewnienia przejrzystości łańcucha dostaw w odniesieniu do źródeł wszelkich minerałów z regionów konfliktów.

Pytania dotyczące zaangażowania firmy Air Products w eliminowanie niewolnictwa i handlu ludźmi, zarówno w ramach własnej organizacji, jak i organizacji, z którymi Air Products prowadzi interesy, mogą być kierowane do: Julie O'Brien, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju.

Seifi GhasemiSeifi Ghasemi
Przewodniczący, prezes i dyrektor generalny

Powyższe informacje zostały przekazane zgodnie z wymogami brytyjskiej Ustawy o nowoczesnym niewolnictwie z 2015 r. oraz ustawy o przejrzystości łańcuchów dostaw stanu Kalifornia z 2010 r.