Informacje prawne

W imieniu Air Products and Chemicals, Inc.
Witryna WWW

Warunków korzystania z Witryny
Polityka Prywatności

Korzystanie z tej witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki i ograniczenia.

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY Ograniczona licencja na korzystanie z witryny. 

Zgodnie z niniejszymi warunkami i ograniczeniami firma Air Products and Chemicals, Inc. („Air Products”) oraz jej spółki zależne i powiązane spółki joint venture i partnerzy biznesowi („Podmioty zależne”) udzielają każdemu użytkownikowi niniejszej witryny niewyłącznego i nieprzenaszalnego ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, użytkowania i wyświetlania niniejszej witryny oraz prezentowanych w niej informacji. Użytkownikom nie wolno podejmować jakichkolwiek prób zakłócenia działania witryny. Dla potrzeb niniejszych warunków i ograniczeń, inne środki komunikacji używane w związku z korzystaniem z niniejszej witryny, w tym telefon i narzędzia powiększające obraz, uważa się za jej część, a informacje przekazane za pośrednictwem wymienionych innych środków komunikacji uznaje się za informacje zaprezentowane w witrynie. Niniejsza witryna nie jest przeznaczona do użytku przez osoby fizyczne poniżej 18 roku życia i osobom tym nie udziela się żadnej licencji na korzystanie z niej. 

Kim jesteśmy.
Firma Air Products utrzymuje niniejszą witrynę na swoje potrzeby i w celach informacyjnych dla swoich Podmiotów zależnych, agentów i dystrybutorów, a także klientów swoich Podmiotów zależnych, agentów i dystrybutorów. Użytkownicy mogą używać niniejszej witryny w związku z zamawianiem produktów lub w innych celach informacyjnych. Niniejsza witryna jest udostępniana przez firmę Air Products głównie dla potrzeb udostępniania typowych informacji o produktach i zasobów internetowych. Jeżeli wyraźnie nie stwierdzono inaczej, celem niniejszej witryny nie jest ustanowienie żadnego nowego ani dodatkowego stosunku umownego, agencyjnego ani żadnego innego pomiędzy firmą Air Products a użytkownikami lub innymi podmiotami trzecimi. Korzystanie z witryny nie powoduje nawiązania żadnych stosunków agencyjnych, zatrudnienia ani przedstawicielskich z firmą Air Products. 

Charakterystyka informacji. 
Informacje i funkcje zawarte w niniejszej witrynie zostały udostępnione w celach informacyjnych i w niektórych przypadkach pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Niniejsza witryna została udostępniona pod warunkiem samodzielnego podjęcia przez użytkownika o stosowności zawartych w niej informacji przed ich wykorzystaniem i posiadania wystarczających kwalifikacji lub wiedzy, by prawidłowo je ocenić i zastosować. Żadne informacje przedstawione w niniejszej witrynie nie stanowią porady prawnej ani podatkowej. W razie potrzeby należy skontaktować się z kompetentnym doradcą prawnym lub podatkowym. O ile dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej witrynie były prawidłowe w chwili ich opublikowania, nie możemy zagwarantować, że są kompletne i precyzyjne, ani że zostaną zaktualizowane. Nie składamy żadnych oświadczeń potwierdzających, że informacje zawarte w witrynie są prawidłowe lub możliwe do zastosowania we wszystkich krajach, a uzyskiwanie do nich dostępu ze wszystkich lokalizacji, w których zawartość witryny jest nielegalna jest zabronione. Pomoc w kwestii dostępności naszych produktów i usług można uzyskać u lokalnego przedstawiciela firmy Air Products. Natura stwierdzeń dotyczących przyszłości została opisana w rocznym raporcie firmy Air Products oraz powiązanych dokumentach finansowych. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do wprowadzenia zmian w zawartości witryny lub niniejszych warunkach i ograniczeniach w dowolnym terminie oraz do zmodyfikowania lub zakończenia udostępniania niniejszej witryny lub jej określonych części bez uprzedzenia. Ponowne skorzystanie z niniejszej witryny zostanie uznane za jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zmienione wcześniej warunki i ograniczenia. 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu. 
Firma Air Products i Podmioty zależne prowadzą karty charakterystyki (MSDS) wszystkich wytwarzanych przez siebie substancji chemicznych. Zobowiązujemy użytkowników do uzyskania kopii odpowiednich kart MSDS przed rozpoczęciem korzystania z tych produktów w celu zapewnienia skutecznej ochrony pracowników i klientów przed wszelkimi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa opisanymi w wymienionych kartach MSDS. Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem w działaniach firmy Air Products i Podmiotów zależnych. Dlatego też zachęcamy do kontaktu w celu omówienia wszelkich kwestii bezpieczeństwa dotyczących naszych produktów. Niektóre obszary niniejszej witryny zostały zaprojektowane do prowadzenia internetowych szkoleń lub porad z zakresu bezpieczeństwa i procesów. We wszystkich przypadkach tego rodzaju szkolenia lub porady oparte są wyłącznie na udostępnionych nam informacjach o stanie faktycznym. Zakres naszych szkoleń lub porad jest ograniczony do zakresu stosowania, założeń dotyczących ograniczeń i stwierdzeń zawartych w naszej odpowiedzi. 

Obowiązujące prawo. 
Wszelkie czynności związane z niniejszymi Warunkami korzystania z witryny i/lub użytkowaniem niniejszej witryny podlegają przepisom prawa Stanu Pensylwania (Stany Zjednoczone Ameryki) bez względu na wybór lub sprzeczności przepisów prawa innej jurysdykcji. 

Kwestie jurysdykcji. 
Istnienie niniejszej witryny i możliwość zażądania informacji lub zażądania lub zamówienia produktów za jej pośrednictwem nie stanowi oferty sprzedaży, pozyskania ani przeprowadzenia transakcji w krajach lub jurysdykcjach, w których przepisy prawa nie zezwalają nam na zawieranie transakcji lub w których nie prowadzimy działalności. Ani istnienie niniejszej strony, ani możliwość dostępu do jej zawartości nie ma na celu nawiązania nowych lub dodatkowych kontaktów jurysdykcyjnych lub podatkowych w imieniu lub z udziałem firmy Air Products lub dowolnego Podmiotu zależnego w żadnym kraju lub jurysdykcji, w której firma Air Products ani dany Podmiot zależny nie prowadzi działalności. Użytkownik odpowiada za zgodność ze wszystkimi obowiązującymi go, lokalnymi przepisami prawa, które regulują uzyskiwanie dostępu do zawartości i obsługę niniejszej witryny. Użytkownik uznaje jurysdykcję sądów położonych w Stanie Pensylwania jako właściwą dla rozwiązywania wszelkich sporów będących wynikiem lub związanych z niniejszymi Warunkami korzystania z witryny lub z użytkowaniem witryny przez użytkownika. 

Zamawianie produktów przez Internet. 
Żadne elementy niniejszej witryny nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży produktów lub usług przez firmę Air Products lub Podmioty zależne. Umowa kupna lub sprzedaży produktów lub usług nie zostanie zawarta podczas korzystania z witryny do chwili złożenia zamówienia przez użytkownika i przyjęcia go przez firmę Air Products lub jeden z Podmiotów zależnych w sposób opisany w danych konkretnego zamówienia udostępnionych przez Internet wraz z opisem produktu lub usługi. W przypadku zawarcia umowy za warunki umowy uznaje się odpowiednie ustalone przez firmę Air Products lub Podmiot zależny warunki kupna lub sprzedaży zaprezentowane w Internecie w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie żądania lub zamówienia dotyczące produktów podlegają odpowiednim przepisom obowiązującego prawa, przepisom regulującym eksport i import oraz ewentualnym ograniczeniom wynikającym z bojkotów nałożonym przez organy rządowe mające jurysdykcję nad wymienionymi żądaniami lub zamówieniami. Firma Air Products udostępnia portal obsługi klientów APDirect® wybranym nabywcom w imieniu firmy Air Products i Podmiotów zależnych. Określenie „Sprzedającego” dla potrzeb każdej transakcji następuje w chwili przyjęcia zamówienia. W przypadku produktów, których ceny nie są dostępne w chwili zamówienia, Kupujący ma prawo zrezygnować z zamówienia w sposób zgodny z zasadami dotyczącymi powiadomień o rezygnacji Sprzedającego po otrzymaniu przez Kupującego powiadomienia o cenie oraz tożsamości Sprzedającego. 

Hiperłącza. 
Dla wygody użytkownika w witrynie zamieszczono hiperłącza do innych witryn, które nie są związane z firmą Air Products ani Podmiotami zależnymi. Skorzystanie z takiego łącza powoduje opuszczenie witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki z zakresu ochrony prywatności, bezpieczeństwa lub treść witryn, do których prowadzą łącza. Dostępność łączy do innych witryn nie stanowi sugestii, że firma Air Products propaguje, popiera lub sponsoruje jakiekolwiek informacje dostępne w witrynie docelowej ani jakiekolwiek sprzedawane w niej produkty lub usługi. Firma Air Products ani Podmioty zależnie nie ponoszą również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z użycia takich informacji, produktów lub usług. Nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących jakichkolwiek hiperłączy prezentowanych przez inne podmioty jako kierujące do niniejszej witryny, ale niebędące aktywnymi łączami do najbardziej aktualnych informacji. 

Pliki cookie. 
„Pliki cookie” to małe pliki z danymi przechowywane przez przeglądarkę internetową użytkownika na dysku twardym lub tymczasowo w pamięci komputera. Pliki cookie mogą być przydatne dla użytkownika, ponieważ umożliwiają szybszą nawigację w witrynie dzięki rejestracji danych z poprzedniej wizyty, takich jak nazwa użytkownika, dane rejestracji i wyświetlone strony. Oprócz zapisu z użytkowania witryny, pliki cookie śledzą adresy e-mail i wzory ruchu do, z i wewnątrz witryny, dodają reklamy interesujących towarów lub usług i szacują liczbę odbiorców witryny. Pliki cookie zastosowane na niektórych stronach należących do niniejszej witryny umożliwiają lepszą realizację potrzeb użytkownika podczas kolejnych wizyt w witrynie. Pozwalają nam również oferować użytkownikom atrakcyjne produkty i usługi. Przeglądarka użytkownika może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby powiadamiać o odebraniu pliku cookie, umożliwiając mu podjęcie decyzji o zaakceptowaniu go. 

ZAWARTOŚĆ WITRYNY – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ WITRYNIE (W TYM MATERIAŁY GRAFICZNE) I INNE MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAKIM JAK JEST” I BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH. ODNOŚNIE MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NINIEJSZEJ WITRYNIE FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY WYKLUCZAJĄ W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA WSZELKIE GWARANCJE WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI I NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY NIE UDZIELAJĄ GWARANCJI I NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA LUB EFEKTÓW UŻYTKOWANIA MATERIAŁÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NINIEJSZEJ WITRYNIE W ZAKRESIE ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI LUB INNYCH WŁAŚCIWOŚCI. MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZEJ WITRYNIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. MATERIAŁY TE MOGĄ STRACIĆ AKTUALNOŚĆ W WYNIKU POSTĘPÓW POCZYNIONYCH PO CZASIE UMIESZCZENIA KAŻDEGO Z NICH W WITRYNIE. FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY NIE ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO BIEŻĄCEGO AKTUALIZOWANIA INFORMACJI. NIEKTÓRE ŁĄCZA W NINIEJSZEJ WITRYNIE MOGĄ KIEROWAĆ UŻYTKOWNIKA DO INNYCH WITRYN W SIECI WWW. PONIEWAŻ FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY NIE MAJĄ ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY KONTROLI NAD ZASTOSOWANIEM LUB NATURĄ ŁĄCZY INNYCH PODMIOTÓW LUB HIPERŁĄCZY DO WITRYN INNYCH PODMIOTÓW, FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ ŻADNEJ WITRYNY DOCELOWEJ ŁĄCZA, ANI ZA ZMIANY LUB AKTUALIZACJE WYMIENIONYCH WITRYN. FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PUBLIKACJE INTERNETOWE ANI INNE FORMY TRANSMISJI DANYCH POCHODZĄCYCH Z WITRYN DOCELOWYCH ŁĄCZY. FIRMA AIR PRODUCTS UDOSTĘPNIA ŁĄCZA WYŁĄCZNIE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA I UWZGLĘDNIENIE DANEGO ŁĄCZA NIE OZNACZA, ŻE FIRMA AIR PRODUCTS ODNOSI SIĘ WITRYNY DOCELOWEJ LUB JĄ PROPAGUJE. FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY RÓWNIEŻ NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH ODNOŚNIE ŁĄCZY LUB WITRYN DOCELOWYCH, ANI NIE GWARANTUJĄ UZYSKANIA EFEKTÓW W WYNIKU KORZYSTANIA Z ŁĄCZY LUB WITRYN DOCELOWYCH W JAKIMKOLWIEK CELU, W TYM ZAKUPU TOWARÓW LUB USŁUG. 

FUNKCJONOWANIE WITRYNY – WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
FIRMA AIR PRODUCTS DZIAŁA NA RZECZ UTRZYMANIA NINIEJSZEJ WITRYNY I JEJ FUNKCJONOWANIA, ALE NIE ODPOWIADA I NIE MOŻE ODPOWIADAĆ ZA KONSEKWENCJE EWENTUALNYCH WAD WITRYNY LUB JEJ FUNKCJONOWANIA. ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY WYRAŹNIE WYKLUCZAJĄ GWARANCJE WYRAŻONE LUB DOROZUMIANE JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE I PODWYKONAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, ŻE: (I) FUNKCJONOWANIE WITRYNY SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA; (II) DOSTĘP DO WITRYNY BĘDZIE NIEZAKŁÓCONY, SZYBKI, BEZPIECZNY, WOLNY OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW ANI WOLNY OD BŁĘDÓW; (III) EFEKTY KORZYSTANIA Z WITRYNY BĘDĄ PRAWIDŁOWE LUB WIARYGODNE; (IV) WADY BĘDĄ USUWANE. UŻYTKOWNIK (A NIE FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE LUB PODWYKONAWCY) ODPOWIADA ZA CAŁY KOSZ WSZELKICH PRAC SERWISOWYCH, NAPRAW LUB POPRAWEK, KTÓRYCH MOŻE WYMAGAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKA W WYNIKU DZIAŁANIA WIRUSÓW, BŁĘDÓW LUB INNYCH PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W WYNIKU ODWIEDZENIA NINIEJSZEJ WITRYNY. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. 
FIRMA AIR PRODUCTS, PODMIOTY ZALEŻNE LUB PODWYKONAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY LUB OBRAŻENIA, W TYM SZKODY POŚREDNIE, WYNIKOWE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB DOMNIEMANE, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY LUB MATERIAŁÓW, KTÓRE SIĘ W NIEJ ZNAJDUJĄ, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM POWÓDZTWA O NIEDOTRZYMANIE UMOWY, ZANIEDBANIE LUB INNY CZYN DELIKTOWY ZAISTNIAŁY W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM LUB DZIAŁANIEM NINIEJSZEJ WITRYNY LUB INFORMACJI DOSTĘPNYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE. FIRMA AIR PRODUCTS I PODMIOTY ZALEŻNE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA FIRMY AIR PRODUCTS, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH LUB UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA FIRMY AIR PRODUCTS LUB PODMIOTU ZALEŻNEGO O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA WYMIENIONYCH SZKÓD. ZASTRZEŻENIA OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI SZKODY LUB OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z BŁĘDU, POMINIĘCIA, ZAKŁÓCENIA, WADY, AWARII DZIAŁANIA, AWARII SPRZĘTU LUB OPROGRAMOWANIA, OPÓŹNIENIA FUNKCJONOWANIA LUB TRANSMISJI, AWARII LINII LUB WIRUSA KOMPUTEROWEGO ALBO INNEGO ELEMENTU SZKODLIWEGO, KORZYSTANIA Z INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE, DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI APLIKACJI W WITRYNIE LUB ZDARZEŃ SIŁY WYŻSZEJ. 

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI WITRYNY. 
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA WYKLUCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE ALBO WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB WYNIKOWE. ODPOWIEDNIO, NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. W ŻADNYM WYPADKU JEDNAK CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY AIR PRODUCTS, PODMIOTÓW ZALEŻNYCH LUB WYKONAWCÓW Z TYTUŁU SZKÓD, STRAT LUB ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW, DELIKTÓW (W TYM ZANIEDBAŃ) LUB INNYCH PRZESŁANEK NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ EWENTUALNEJ NALEŻNOŚCI ZAPŁACONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA DOSTĘP DO NINIEJSZEJ WITRYNY. 

Podsumowanie informacji. 
Opisy dokumentów przedłożonych Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy Stanów Zjednoczonych, odniesienia do praktyk i zasad z zakresu zatrudnienia lub inne informacje mogą być wyciągami lub podsumowaniami i mogą nie być kompletne, ostateczne lub aktualne. Wszystkie odniesienia do wymienionych dokumentów są zatwierdzane w całości w zestawieniu z treścią całości dokumentów. 

Informacje użytkowników. 
Wszelkie informacje lub materiały przesłane za pośrednictwem niniejszej witryny do firmy Air Products lub Podmiotów zależnych są uznawane za niepoufne i niezastrzeżone (z wyjątkiem danych osobowych, które podlegają naszemu oświadczeniu dotyczącemu ochrony prywatności), chyba że zostaną wysłane na mocy oddzielnej umowy o zachowaniu poufności sporządzonej w formie pisemnej i należycie wypełnionej przez obie strony. Poprzez wysłanie do firmy Air Products lub Podmiotów zależnych Informacji objętych prawem autorskim, poufnych lub zastrzeżonych bez umowy o zachowaniu poufności, użytkownik: (i) wyraża zgodę na przekazanie praw własności do wymienionych informacji, w tym praw autorskich, firmie Air Products bez wynagrodzenia; (ii) automatycznie udziela firmie Air Products bez określania warunków umownych lub wynagrodzenia nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na użytkowanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie, przesyłanie lub dystrybucję przedmiotowych informacji; oraz (iii) przyjmuje do wiadomości, że firma Air Products i Podmioty zależne mają prawo swobodnie rozporządzać przedmiotowymi informacjami, w tym pomysłami, koncepcjami, wiedzą lub technikami w dowolnym celu. 

Ograniczenia dotyczące eksportu. 
Niniejsza witryna jest utrzymywana i obsługiwana przez firmę Air Products z jej biur położonych na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie składamy żadnych oświadczeń potwierdzających, że informacje lub inne materiały dostępne za pośrednictwem niniejszej witryny są stosowne lub możliwe do zastosowania w innych lokalizacjach, natomiast uzyskiwanie do nich dostępu z terytorium innych krajów, w których zawartość witryny jest nielegalna, jest zabronione. Osoby, które podejmą decyzję o uzyskaniu dostępu do informacji lub witryny z innych lokalizacji robią to z własnej woli i są odpowiedzialne za zgodność z przepisami obowiązującego lokalnie prawa. Użytkownik nie jest uprawniony do eksportu lub reeksportu jakichkolwiek informacji lub produktów otrzymanych na mocy niniejszego dokumentu bez zachowania pełnej zgodności ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami Stanów Zjednoczonych. W szczególności zabroniony jest eksport lub reeksport informacji lub produktów do jakiegokolwiek kraju objętego embargiem Stanów Zjednoczonych (lub na rzecz jego obywatela lub rezydenta takiego kraju) lub na rzecz jakiejkolwiek osoby znajdującej się na wydanej przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Liście Wyszczególnionych Obywateli (Specially Designated Nationals) lub w wydanej przez Departament Handlu Tabeli Zakazu Zamówień (Table of Denial Orders). Dodatkowo, użytkownik odpowiada za zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami prawa w swoim kraju, które mogą wpływać na jego prawo do importowania, eksportowania lub wykorzystywania informacji lub produktów. 

Tablice ogłoszeń. 
W niniejszej witrynie mogą znajdować się pokoje czatowe lub tablice ogłoszeń dla potrzeb jej użytkowników, firmy Air Products i Podmiotów zależnych. Firma Air Products nie ma kontroli nad materiałami lub informacjami umieszczanymi w tych kanałach. Użytkownikom nie wolno: (i) zakłócać korzystania przez innych użytkowników z wymienionych kanałów w niniejszej witrynie; (ii) publikować niezgodnych z prawem, obscenicznych, zawierających groźby, oszczerczych, zniesławiających, skandalicznych, podżegających, pornograficznych, wulgarnych lub nieprzyzwoitych materiałów lub jakichkolwiek innych materiałów, które mogą stanowić lub być zachętą do postępowania uważanego za czyn karalny lub dającego podstawę do odpowiedzialności cywilnej, albo łamiącego jakiekolwiek przepisy prawa; (iii) publikować materiałów naruszających prawa autorskie, znaki towarowe lub podobne materiały zastrzeżone; (iv) łamać prawa innych osób do ochrony prywatności lub wizerunku; (v) publikować materiałów zawierających wirusy lub inne elementy szkodliwe; ani (vi) publikować materiałów w celach handlowych lub reklamowych. Firma Air Products może od czasu do czasu monitorować lub sprawdzać dyskusje, czaty lub publikacje w pokojach czatu i na tablicach ogłoszeń. Firma Air Products nie jest do tego jednak w żaden sposób zobowiązana i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z zawartości wymienionych dyskusji, czatów lub publikacji ani z tytułu jakiegokolwiek przypadku błędu, zniesławienia, pomówienia, oszczerstwa, fałszywości, obsceniczności, pornografii, wulgarności, zagrożenia lub niedokładności, który wystąpił w tego rodzaju dyskusjach, czatach lub publikacjach. Firma Air Products zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji: (x) niezbędnych do spełnienia wymogów prawnych lub rządowych; (y) w ramach współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości lub na podstawie nakazu sądowego; lub (z) jeżeli ma oparte na dobrej wierze, że ujawnienie informacji jest uzasadnione koniecznością ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego firmy Air Products, Podmiotów zależnych, ich pracowników, udziałowców i klientów lub społeczeństwa. Firma Air Products zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy opublikowania jakichkolwiek materiałów, które według wyłącznej oceny firmy Air Products budzą zastrzeżenia. Firma Air Products ma prawo ścigać niewłaściwe użytkowanie lub manipulowanie niniejszą witryną w pełnym zakresie dozwolonym przepisami prawa. 

Informacje zastrzeżone. 
Firma Air Products jest posiadaczem praw autorskich do wszystkich materiałów umieszczonych w niniejszej witrynie lub posiada ważne prawo do używania materiałów w niniejszej witrynie nadane przez inne podmioty. Znaki towarowe i nazwy handlowe należące do firmy Air Products lub Podmiotów zależnych są chronione przepisami prawa różnych jurysdykcji i zostały zarejestrowane w różnych krajach, w których jest to wymagane przepisami prawa lub uważane za korzystne. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publikowanie, przekazywanie lub dystrybuowanie w jakikolwiek sposób wszystkich elementów niniejszej witryny jest zabronione. W ramach wyjątku, użytkownik jest upoważniony do pobrania jednej kopii materiałów na jeden dowolnie wybrany komputer dla potrzeb osobistego i niekomercyjnego użytku domowego pod warunkiem zachowania w stanie nienaruszonym wszystkich naniesionych na materiały powiadomień dotyczących praw autorskich, znaków towarowych i innych zastrzeżeń ich właścicieli. Modyfikowanie materiałów w jakikolwiek sposób lub wykorzystywanie ich w innych celach stanowi złamanie praw autorskich i innych zastrzeżonych praw firmy Air Products i Podmiotów zależnych. Wykorzystywanie jakichkolwiek przedmiotowych materiałów w innej witrynie lub w sieci komputerowej bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia odpowiednio firmy Air Products lub Podmiotów zależnych jest zabronione. Pozwolenie na umieszczenie łączy do naszych informacji nie zostanie udzielone witrynie, która obramowuje lub prezentuje nasze informacje w inny sposób, który nie przypisuje wymienionych informacji nam. Wykorzystywanie przez użytkownika znaków towarowych, oznaczeń usług i nazw handlowych znajdujących się w niniejszej witrynie w jakikolwiek inny sposób niż dopuszczony w niniejszych warunkach i ograniczeniach lub zgodny z zezwoleniem udzielonym w formie pisemnej przez firmę Air Products lub Podmioty zależne jest ściśle zabronione. Informacje prezentowane w niniejszej witrynie nie ma na celu nadania praw właściwości lub innych praw zawartych w naszych znakach towarowych, nazwach handlowych, praw autorskich, patentów lub innych praw lub informacji zastrzeżonych ani nie ma na celu naruszenia praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej innych podmiotów. Udostępnianie łączy do innych witryn nie oznacza, że firma Air Products lub witryna docelowa posiada jakiekolwiek prawne upoważnienie do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego, nazwy handlowej, logo lub praw autorskich innego podmiotu. 

Podpisy cyfrowe; Podpisy elektroniczne; Powiadomienia. 
Niniejsza witryna nie przyjmuje powiadomień przesyłanych drogą elektroniczną i żaden dźwięk cyfrowy lub elektroniczny, obraz, czynność lub podpis wprowadzony za pośrednictwem niniejszej witryny nie będzie wiążący dla firmy Air Products lub Podmiotów zależnych, o ile (i) pisemne porozumienie nie zostało zawarte wcześniej przez naszych prawidłowo upoważnionych pracowników lub ich wyznaczonych przedstawicieli albo (ii) w przypadku określonych części naszej witryny dana cześć nie zachęca do kontaktu drogą elektroniczną w określony sposób, w którym to wypadku elektroniczne działanie w wymieniony sposób wiąże nas i użytkownika na określonych warunkach. Kliknięcie przycisków „Prześlij”, „Zgadzam się” lub „Akceptuję” w niniejszej witrynie uznaje się za wyrażenie w sposób wiążący drogą elektroniczną zgody na umowę, której postanowieniami są warunki zaprezentowane przez Internet. W podobny sposób używanie niniejszej witryny stanowi wyrażenie przez użytkownika w sposób wiążący zgodę na warunki i ograniczenia oraz wyrażenie przez nas w sposób wiążący zgody na udostępnienie informacji w niniejszej witrynie na tej podstawie.   

Ostatnia aktualizacja: Marzec 2018