Program zgodności z REACH

Wymagania rejestracyjne

Unijne przepisy dotyczące substancji chemicznych dla R rejestracja, E wyceny i Odp doktryny Ch Firma emicals, znana jako REACH, weszła w życie 1 czerwca 2007 r. i jest pionierem nowego podejścia do poprawy bezpieczeństwa chemicznego pracowników, ogółu społeczeństwa i środowiska. Kluczowym elementem jej koncepcji jest rejestracja wszystkich substancji istniejących na rynku (z wyjątkiem jasno określonych wyjątków) i nie ogranicza już wymogów rejestracyjnych tylko do nowo wprowadzonych substancji. Wszystkie substancje importowane do UE w ilości powyżej 1 tony rocznie wymagają rejestracji zgodnie z rozporządzeniem REACH (chyba że spełniają wymogi wyłączenia określone w załączniku IV i V do aktu prawnego). Do dnia 1 grudnia 2008 r. Firmy mogły wstępnie rejestrować swoje wcześniej importowane / produkowane substancje w ramach rozporządzenia REACH. Wstępna rejestracja umożliwiła firmom do 2018 r. Zakończenie procesu pełnej rejestracji przy jednoczesnym wprowadzaniu na rynek swoich produktów.

Więcej informacji na temat rozporządzenia REACH i powiązanych dokumentów z wytycznymi znajduje się na stronie Witryna internetowa ECHA.

Status REACH: Air Products

W zakładzie Air Products przygotowujemy się do wdrożenia rozporządzenia REACH od jego publikacji w 2006 roku. Air Products „Projekt zgodności z rozporządzeniem REACH w odpowiedni sposób zajmuje się wszelkimi wymogami tego aktu prawnego na różnych etapach.  

Możemy potwierdzić, że Air Products zapewnił, że wszystkie istotne substancje zostały zarejestrowane w odpowiednich łańcuchach dostaw przed upływem terminów 2010, 2013 i 2018. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wielu substancji, które zostały zarejestrowane przed terminem 2018, informacje o numerach rejestracyjnych nie są jeszcze dostępne dla kilku składników produktów.

Produkty objęte projektem zgodności REACH

Air Products 'Lista produktów REACH - gazy przemysłowe i specjalne
Air Products może potwierdzić, że wymienione poniżej produkty spełniają wymagania unijnego rozporządzenia REACH i że ich komponenty zostały pomyślnie zarejestrowane przez Air Products lub innego uczestnika z dalszej części łańcucha dostaw lub że są produkowane lub importowane w ilościach mniejszych niż jedna tona metryczna rocznie. 

Gazy ujęte w załączniku IV i V, a zatem zwolnione z obowiązku rejestracji
Powietrze Krypton
Argon Metan
n-butan Neon
Dwutlenek węgla Azot
Etan Tlen
Hel Propan
Wodór Powietrze syntetyczne
Izobutan Ksenon

 

Gases zarejestrowane z powodzeniem przez Air Products lub innego uczestnika z dalszej części łańcucha dostaw
1-buten Difluorometan (R32) Tlenek azotu
1-metylo-3-buten Etylen Dwutlenek azotu
1,1-difluoroetylen
  (R1132a)
Tlenek etylenu Podtlenek azotu
1,1,1,2-tetrafluoroetan
  (R134)
Fluor n-pentan
1,1,1-trifluoroetan
  (R143a)
Heksan Oktafluorocyklopenten
1,2-butadien Bromowodór Pentafluoroetan (R125)
1,3 butadien Chlorowodór Propylen
1,3-propadien Siarkowodór Dwutlenek siarki
Acetylen Izobuten Heksafluorek siarki
Amoniak Metyloacetylen Tetrafluorek siarki
Tlenek węgla Chlorek metylu Tetrafluoroetylen (R1114)
Siarczek karbonylu Merkaptan metylu trans-buten
Chlor Trifluorometan (R23)

Program zgodności Air Products REACH umożliwia podmiotom prawnym Air Products importowanie wymienionych wyżej produktów do krajów UE lub wytwarzanie ich w UE. Przy zakupie tych produktów klienci z UE są uznawani za dalszych użytkowników i nie muszą się rejestrować.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego produktu lub masz pytanie dotyczące rozporządzenia REACH, skontaktuj się z naszym Jakość w Europie Zespołu lub wysłać zapytanie do naszego Zespół REACH

Ważna informacja dla klientów spoza UE

Jako globalny dostawca Air Products oferuje niektóre produkty na całym świecie. Nasi klienci mogą kupować te materiały poza UE, a następnie importować je w formie lub w postaci gotowej do UE. Importer tych materiałów do UE musi przestrzegać wszystkich wymagań rozporządzenia REACH określonych w rozporządzeniu dla wszystkich substancji zawartych w produkcie. Fakt, że produkt może znaleźć się na liście produktów objętych planem Air Products „REACH Compliance Project”, nie zwalnia automatycznie innych importerów z rozporządzenia REACH, tzn. Możemy zarejestrować wszystkie substancje, ale niekoniecznie dostawy spoza UE łańcuchów.

Istnieją jednak mechanizmy określone w przepisach, które mogą pozwolić nam na pokrycie importu naszych klientów poprzez powołanie wyłącznego przedstawiciela. Jeśli są Państwo zainteresowani ewentualnym pokryciem zarejestrowanych produktów przez Air Products wyznaczonego na wyłącznego przedstawiciela, prosimy o przesłanie zapytania na adres Zespół REACH. Ocenimy Twoje zapytanie i poinformujemy Cię, czy ubezpieczenie będzie możliwe.

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Do substancji SVHC należą CMR (substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyczne dla rozrodczości), PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne), vPvB (bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji) lub substancje o równorzędnym znaczeniu (np. Substancje zaburzające funkcjonowanie układu wydzielania wewnętrznego i środki uczulające na drogi oddechowe). Substancje te mogą potencjalnie zostać włączone do załącznika XIV i mogą wymagać zezwolenia w przyszłości. ECHA stale pracuje nad aktualizacjami listy substancji kandydujących do włączenia do załącznika XIV oraz nad publikacją i aktualizacjami samego załącznika XIV.

Air Products nadal śledzi aktualizacje listy Aneksu XIV i proaktywnie przekazuje klientom kupującym produkty zawierające te substancje zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia REACH w zakresie włączenia takich substancji do produktów Air Products.

Air Products poinformuje takich klientów o naszych przyszłych planach dotyczących produktów, które będą podlegać autoryzacji. W razie potrzeby będziemy także wspierać klientów w procesie przechodzenia na produkty alternatywne.

Aktualna lista SVHC znajduje się w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Substancje wyłączone

Należy pamiętać, że substancje wyłączone z obowiązku rejestracji na mocy załączników IV i V są dostępne do użytku, chyba że są ograniczone innymi przepisami. Substancje te nie wymagają powiadomienia dostawcy o zidentyfikowanych zastosowaniach, ponieważ nie jest konieczne opracowywanie dla nich scenariuszy narażenia. Większość typowych gazów dostarczanych przez firmę Air Products jest wyłączona z obowiązku uwzględnienia w załączniku IV lub V, jak pokazano w powyższej tabeli.

Karty charakterystyki produktu i REACH

Po zakończeniu rejestracji jesteśmy w stanie zaktualizować nasze karty charakterystyki (SDS) zgodnie z wymaganiami, podając numer rejestracji i nowe informacje dotyczące bezpiecznego stosowania. Jeśli nie widzisz tych informacji w jednej z kart charakterystyki produktu, oznacza to, że nadal pracujemy nad aktualizacją lub produkt nie został jeszcze zarejestrowany lub jest zwolniony z obowiązku rejestracji.

Klasyfikacja, oznakowanie i przepisy dotyczące pakowania (CLP) 

Europejskie przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania, określone jako CLP (Rozporządzenie nr 1272/2008), są ściśle związane z rozporządzeniem REACH. Możemy również potwierdzić, że staramy się zachować zgodność z niniejszym rozporządzeniem. Wdrożyliśmy następujące aspekty:
  • Sklasyfikowaliśmy wszystkie czyste substancje i mieszaniny zgodnie z kryteriami CLP; 
  • Jeśli jest to wymagane, klasyfikacje te zostały zgłoszone przez Air Products lub naszych dostawców do ECHA;
  • Wszystkie produkty są prawidłowo oznakowane zgodnie z przepisami CLP; oraz 
  • Karty SDS są aktualizowane w celu przedstawienia informacji dotyczących klasyfikacji i oznakowania zgodnie z wymogami CLP.
Więcej informacji na temat rozporządzenia CLP i powiązanych dokumentów z wytycznymi można znaleźć w witrynie Witryna internetowa ECHA.