Prawa człowieka

Polityka praw człowieka 

Cel

Przyjęte w firmie Air Products podejście do ochrony praw człowieka jest zgodne z inicjatywą ONZ „Global Compact” oraz kluczowymi elementami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, a także z treścią Deklaracji dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy przyjętej przez MOP.

Przestrzegając niniejszej polityki oraz naszego Kodeks postępowania i etyki w biznesie („Kodeks postępowania”), dążymy do przestrzegania praw człowieka w naszych działaniach, firmach, społecznościach i łańcuchach dostaw.

Zasady ogólne

Firma Air Products kładzie nacisk na ochronę praw człowieka zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i w kontaktach biznesowych. Oczekujemy od naszych pracowników i partnerów biznesowych prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie uczciwości, etycznego postępowania, rzetelności i szacunku, opisanymi w Kodeksie postępowania. Dokładamy wszelkich starań, aby przyczynić się do polepszenia warunków życia społeczności, w których działamy. W sytuacjach, w których lokalne przepisy prawa i nasze standardy w zakresie ochrony praw człowieka różnią się od siebie, będziemy postępować zgodnie z bardziej restrykcyjnymi wymogami.

Różnorodność i równe możliwości

Firma Air Products buduje zróżnicowany, wielokulturowy personel, kształtując środowisko pracy zapewniające poczucie przynależności. Całkowicie wspieramy równość szans i dążymy do odzwierciedlania różnorodności społeczności, w ramach których działamy. Zatrudniamy lokalnych pracowników, inwestujemy w tworzenie zróżnicowanych grup kadrowych i zapewniamy szkolenia umożliwiające poprawę umiejętności — w uzasadnionym przypadkach — we współpracy z przedstawicielami pracowników i z odpowiednimi organami rządowymi. Nasze podejmowane na szczeblu globalnym wysiłki na rzecz zapewnienia równości płci są w pełni zgodne z inicjatywą ONZ Zasady równouprawnienia kobiet.

Poprzez nasze zasady równości szans, różnorodności i poczucia przynależności wyraźnie zabraniamy dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, wiek, obywatelstwo, płeć, stan cywilny, ciążę, orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, status kombatanta, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną oraz inne czynniki niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Miejsce pracy wolne od molestowania

Air Products jest zaangażowany w tworzenie środowiska pracy opartego na szacunku, wolnego od wszelkiego rodzaju molestowania fizycznego i werbalnego, w tym znęcania się, mobbingu i molestowania seksualnego. Firma stosuje ścisłe procedury zapobiegania takim zachowaniom, w tym rutynowo wyraża swoje oczekiwania i prowadzi szkolenia dla pracowników i kierowników. Oczekujemy zgłaszania w dobrej wierze i rzetelnego badania wszelkich zarzutów. Traktujemy z powagą wszelkie naruszenia niniejszej polityki i nakładamy za nie kary, w tym również rozwiązanie umowy o pracę.

Swoboda zrzeszania się

Firma Air Products respektuje prawo pracowników do tworzenia stowarzyszeń oraz prawo do negocjowania układów zbiorowych i przestrzega stosownych przepisów lokalnego prawa w miejscach, w których działamy. Niektórzy spośród naszych pracowników są reprezentowani przez oficjalnie wyznaczone podmioty trzecie lub wyznaczonych/wybranych przedstawicieli pracowników.

Praca przymusowa

Firma Air Products nie korzysta z pracy niewolniczej oraz nie angażuje się w żadne inne formy handlu ludźmi bądź pracy przymusowej ani nie toleruje tego rodzaju działań.

Praca dzieci

W firmie Air Products przestrzegamy obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie minimalnego wieku zezwalającego na pracę, jak również Konwencji nr 138 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia. Zachęcamy do tworzenia programów, szkoleń i praktyk związanych z edukacją. Firma Air Products nie korzysta w ramach prowadzonej działalności z pracy dzieci i nie akceptuje ich zatrudniania w sposób naruszający obowiązujące prawo.

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami

Dla firmy Air Products ważne jest pozyskiwanie minerałów od firm, które podzielają nasze wartości w zakresie praw człowieka, etyki i odpowiedzialności za środowisko, jak wskazano w naszej polityce dotyczącej minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać Kodeksu postępowania i spełnią nasze oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym dotyczące pozyskiwania produktów z regionów nieobjętych konfliktami.

Wynagrodzenie i czas pracy

W firmie Air Products ustalamy konkurencyjne poziomy płac na podstawie warunków panujących na rynkach lokalnych i opisów stanowisk, niezależnie od płci, wieku, pochodzenia etnicznego lub innych osobistych cech i przekonań. Zapewniamy wynagrodzenie i świadczenia, które są konkurencyjne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Nasza filozofia w kwestii wynagrodzeń jest przekazywana pracownikom i dostępna dla nich.

Kładziemy duży nacisk na zgodność z lokalnymi przepisami prawa oraz układami zbiorowymi dotyczącymi czasu pracy, warunków i odpowiedniego wynagrodzenia.

Zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, klientów i społeczności, w których żyjemy i pracujemy pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Zgodnie z naszymi Polityka ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EH&S), dążymy do tego, aby być liderem w branży w zakresie BHP i ochrony środowiska, a naszym celem jest nie tylko spełnienie, ale także przekroczenie wymogów BHP poprzez globalny system zarządzania, który ma zastosowanie do wszystkich operacji firmy Air Products. 

Realizując nasze cele z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności za środowisko, projektujemy i obsługujemy nasze zakłady i instalacje w taki sposób, by chronić środowisko, BHP i bezpieczeństwo naszych pracowników, podwykonawców i społeczeństwa. Wprowadziliśmy i stosujemy procedury zapewniające przekazywanie w odpowiednim czasie pracownikom i organizacjom społecznym informacji o zagrożeniach lub wątpliwościach dotyczących bezpieczeństwa, umożliwiające właściwe reagowanie na tego rodzaju sytuacje. Kładziemy nacisk na opracowywanie i wytwarzanie produktów, które można bezpiecznie i ekologicznie produkować, dystrybuować, użytkować i oddawać do recyklingu.

Walka z korupcją

Firma Air Products w szczególności zakazuje proponowania, obiecywania, dawania, żądania lub przyjmowania jakichkolwiek płatności lub korzyści, które mogłyby zostać uznane za niestosowne lub niezgodne z prawem. Pracownicy mają obowiązek przestrzegać istniejących zasad dotyczących konkurencji na rynku światowym, walki z korupcją i etycznego postępowania w biznesie. Pracownicy przechodzą szkolenia z zakresu zwalczania łapówkarstwa i korupcji, w tym obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych, oraz są zachęcani go zgłaszania wszelkich podejrzeń dotyczących niewłaściwego postępowania za pośrednictwem firmowej linii IntegrityLine.

Wdrażanie

Niniejsza polityka dotycząca praw człowieka została przekazana pracownikom i jest dostępna dla nich wszystkich. Pracownicy uważający, że mogło dojść do naruszenia niniejszej polityki, powinni zgłosić ten fakt za pośrednictwem ustalonych kanałów komunikacji, w tym: 

  • kierownikowi działu, w którym doszło do naruszenia;
  • dowolnemu członkowi kierownictwa firmy Air Products;
  • dyrektorowi ds. personalnych;
  • specjaliście ds. równości szans w pracy (USA);
  • globalnemu dyrektorowi ds. różnorodności i integracji społecznej; lub 
  • przez IntegrityLine, firmową linię pomocy ds. zgodności z przepisami. 

Surowo zabraniamy podejmowania działań odwetowych w jakiejkolwiek formie wobec kogokolwiek, kto złoży w dobrej wierze zawiadomienie o podejrzeniu naruszenia lub będzie współpracować w ramach śledztwa mającego na celu jego wyjaśnienie. 

W ramach zaangażowania na rzecz praw człowieka firma Air Products rutynowo wymaga od swoich dostawców i podwykonawców składania oświadczeń lub wyrażania w umowie zgody na przestrzeganie wszelkich praw, zasad i regulacji obowiązujących w krajach i jurysdykcjach, w których działamy. Możemy również wymagać od dostawców i podwykonawców wyrażenia zgody na przestrzeganie tej polityki firmy lub wyrażenia zaangażowania na rzecz praw człowieka we własnej polityce. Zostało to określone w naszych oczekiwaniach wobec dostawców.

Administracja

Starszy wiceprezes i dyrektor generalny ds. zasobów ludzkich ponosi ogólną odpowiedzialność za wdrażanie niniejszej polityki. 

Wiceprezes wykonawczy, generalny radca prawny i sekretarz ponoszą ogólną odpowiedzialność za linię IntegrityLine i kodeks postępowania, w tym za zapewnienie odpowiednich działań w przypadku zgłoszonych naruszeń. 

Przełożeni/kierownicy oraz działy zasobów ludzkich na wszystkich poziomach są odpowiedzialne za przestrzeganie niniejszej polityki i pełne wspieranie wysiłków firmy na rzecz tworzenia przyjaznego, sprawiedliwego i bezpiecznego środowiska pracy; zobowiązane odpowiednio kształtować swoje zachowanie oraz zgłaszać niezgodności z niniejszą polityką.

Pracownicy są zobowiązani do odnoszenia się do współpracowników z szacunkiem, doceniania różnych myśli i pomysłów, efektywnej pracy ponad podziałami oraz zgłaszania przypadków złamania zasad zawartych w niniejszym dokumencie.