Minerały z regionów ogarniętych konfliktami

Firma Air Products jest zaniepokojona faktem, że handel minerałami wydobywanymi w regionie ogarniętym konfliktami we wschodnich prowincjach Demokratycznej Republiki Konga może podsycać akty okrucieństwa naruszające prawa człowieka w regionie. Te minerały i ich rafinowane metale – tantal, cyna, wolfram i złoto (3TG) – są powszechnie stosowane na rynkach końcowych obsługiwanych przez firmę Air Products. W rezultacie wspieramy działania rządów i organizacji na rzecz zwiększenia przejrzystości łańcucha dostaw i umożliwienia firmom pozyskiwania minerałów spoza regionów konfliktów.

22 sierpnia 2012 r. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła ostateczną regułę, dotyczącą pozyskiwania minerałów objętych konfliktami, zgodnie z sekcją 1502 ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Zgodnie z tą zasadą firmy notowane na giełdzie muszą zgłaszać do SEC informacje o obecności minerałów z obszarów objętych konfliktami pochodzących z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów ościennych w wytwarzanych przez siebie lub zlecanych produktach, jeśli skorzystanie z minerałów z obszarów konfliktowych jest niezbędne do funkcjonowania lub produkcji danego produktu. Raporty te należy składać corocznie do 31 maja, począwszy od 2014 r.

Ponad 90 procent oferty firmy Air Products (według przychodów) nie zawiera minerałów 3TG. Dla naszych innych produktów, w tym urządzeń i gazów specjalnych, opracowaliśmy proces określający, które produkty zawierają minerały 3TG i pracujemy nad tym, aby zapewnić, że źródło pochodzi z kopalń nieobjętych konfliktami.

Dla firmy Air Products ważne jest pozyskiwanie minerałów od firm, które podzielają nasze wartości w zakresie praw człowieka, etyki i odpowiedzialności za środowisko. Oczekujemy, że nasi dostawcy będą przestrzegać Kodeksu postępowania i spełnią nasze oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym dotyczące pozyskiwania produktów z regionów nieobjętych konfliktami. Podobnie wspieramy wysiłki branży, takie jak Responsible Business Alliance i Global e-Sustainability Initiative (GeSI), aby umożliwić firmom pozyskiwanie minerałów z wyłączeniem konfliktów.

Firma Air Products zajmie się wszelkimi wątpliwościami lub potencjalnymi naruszeniami niniejszej polityki, które można zgłaszać za pośrednictwem naszej Linii Integrity. O postępach we wdrażaniu niniejszej polityki dotyczącej minerałów z obszarów bezkonfliktowych będziemy informować co roku, poprzez publiczne sprawozdania, w tym zamieszczając na naszej stronie internetowej raport zrównoważonego rozwoju oraz przekazując raportowanie do SEC.