Kodeks postępowania dostawców firmy Air Products

Dostawcy stanowią integralną część naszego zespołu, umożliwiając nam dostarczanie produktów i usług naszym klientom oraz realizację naszych inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Firma Air Products chce współpracować z dostawcami, którzy podzielają jej wartości.

Zakres obowiązywania

Niniejszy „Kodeks dostawców” określa minimalne oczekiwania względem naszych dostawców w zakresie postępowania w biznesie, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Od dostawców oczekuje się:

Wdrożenia systemów i kontroli w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Potwierdzenia zgodności z niniejszym Kodeksem dostawców lub wykazania posiadania własnego równoważnego kodeksu bądź polityki dostawcy.

Przekazania tych wymagań lub równoważnych kodeksów bądź polityki swoim dostawcom i podwykonawco.

Zgłaszania podejrzeń naruszenia Kodeksu dostawców Air Products za pośrednictwem IntegrityLine firmy Air Products.

Odpowiadania na prośby firmy Air Products o udzielenie informacji.

Postępowanie w biznesie

Uczciwość jest podstawową wartością firmy Air Products, jak wspomniano w naszym Kodeksie postępowania. Od dostawców oczekuje się uczciwego i etycznego postępowania, ochrony aktywów i zapewniania dokładności swoich ksiąg i rejestrów.
Uczciwość i etyka

Od dostawców oczekuje się:

 • Przestrzegania wszystkich obowiązujących regulacji i przepisów prawa
 • Unikania sytuacji, które stanowią konflikt interesów lub mogą do tego prowadzić
 • Nie angażowania się w żadną formę łapówkarstwa lub korupcji, w tym oferowania, obiecywania, dokonywania, żądania lub akceptowania bądź wyrażenia zgody na przyjęcie jakichkolwiek płatności ani żadnych przysług na rzecz uzyskania korzyści, które są lub mogą być uznane za niestosowne bądź niezgodne z prawem, dotyczy to również oferowania urzędnikom państwowym oraz przyjmowania od nich tego typu form korzyści
 • Powstrzymywania się od dostarczania kosztownych prezentów lub form rozrywki, które mogłyby wywrzeć wpływ na zachowanie pracownika Air Products lub stron trzecich prowadzących interesy z Air Products
 • Zakazania zawierania umów lub podejmowania działań, które mogą ograniczać handel lub konkurencję, a także oczekuje się unikania dyskusji o poufnych informacjach dotyczących konkurencji
 • Przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących handlu międzynarodowego, w tym przepisów z zakresu importu/eksportu, sankcji handlowych i embarg
 • Zapewnienia, że towary i materiały sprzedawane firmie Air Products nie zawierają materiałów zabronionych, w tym minerałów pozyskiwanych z obszarów objętych konfliktami

Ochrona zasobów

Od dostawców oczekuje się:

 • Ochrony własności intelektualnej firmy Air Products, w tym informacji poufnych i zastrzeżonych
 • Gromadzenia danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych, udostępniania ich jedynie osobom uprawnionym do dostępu do tych danych, ochrony danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa oraz przechowywania informacji tylko tak długo, jak to konieczne

Dostawców zachęca się do:

 • Rozważenia i wdrożenia, w razie potrzeby, programów ochrony firmy przed cyberzagrożeniami, zwłaszcza tymi, które mogą mieć wpływ na firmę Air Products
Dokładność ksiąg i rejestrów

Od dostawców oczekuje się:

 • Zapewnienia dokładnego przygotowywania i przechowywania wszystkich dokumentów biznesowych
 • Rejestrowania wszystkich transakcji finansowych w sposób dokładny i terminowy

Ochrona środowiska

Firma Air Products angażuje się w przywództwo branżowe w zakresie ochrony środowiska, przestrzegania wszystkich obowiązujących regulacji i przepisów prawa oraz ciągłego zmniejszania wpływu naszej działalności na środowisko.

Od dostawców oczekuje się:

 • Przestrzegania wszystkich obowiązujących regulacji i przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska
 • Odpowiedzialnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym energii i wody, oraz rozważenia wykorzystywania zasobów odnawialnych
 • Śledzenia i stałego zwiększania efektywności środowiskowej prowadzonych działalności, produktów i usług, biorąc pod uwagę czynniki takie jak efektywność energetyczna i oszczędność zasobów, emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody i wytwarzanie odpadów
 • Wspierania celów i programów firmy Air Products związanych z redukcją emisji dwutlenku węgla i oszczędzaniem wody oraz energii

Dostawców zachęca się do:

 • Publicznego i proaktywnego informowania o swojej efektywności środowiskowej
 • Opracowywania nowych, konkurencyjnych i zrównoważonych rozwiązań, w szczególności w zakresie produktów, które poprawiają efektywność energetyczną i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych

Odpowiedzialność społeczna

Naszym celem jest bycie najbezpieczniejszą, najbardziej różnorodną i zyskowną firmą z branży gazów przemysłowych na świecie. Dążymy do poprawy bezpieczeństwa naszych pracowników, klientów, podwykonawców i społeczności, a także do ochrony praw człowieka naszych pracowników i kontaktów biznesowych. Nasze zasady dotyczące ochrony środowiska, BHP oraz praw człowieka odzwierciedlają to zaangażowanie.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Od dostawców oczekuje się

 • Zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa
 • Uczynienia bezpieczeństwa priorytetem, w tym również wstrzymywania prac, jeśli zostaną uznane za niebezpieczne
 • Wdrożenia zasad i systemów bezpieczeństwa i higieny pracy lub podobnych do nich, które będą miały na celu stworzenie bezpiecznego środowiska pracy, ochronę pracowników oraz zapobieganie wypadkom i incydentom
 • Przestrzegania procedur bezpieczeństwa firmy Air Products podczas pracy w naszych zakładach
 • Śledzenia i podejmowania ciągłych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa
 • Utrzymywania planów ciągłości biznesowej w celu minimalizacji narażenia na katastrofy naturalne lub spowodowane przez człowieka

Dostawców zachęca się do:

 • Publicznego i proaktywnego informowania o swojej efektywności w zakresie bezpieczeństwa
Prawa człowieka i prawo pracy

Od dostawców oczekuje się:

 • Przestrzegać wszystkich obowiązujących regulacji i przepisów prawa dotyczących praw człowieka
 • Nie dopuszczania się w żaden sposób dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, wiek, obywatelstwo, płeć, stan cywilny, ciążę, orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową, status kombatanta, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną oraz inne czynniki niezwiązane z działalnością gospodarczą
 • Tworzenia miejsc pracy charakteryzujących się szacunkiem i wolnych od wszelkich form nękania fizycznego i słownego
 • Nie korzystania ani tolerowania stosowania niewolnictwa, handlu ludźmi bądź jakiejkolwiek formy pracy 
  przymusowej lub pracy dzieci
 • Szanowania praw pracowników do dobrowolnej wolności zrzeszania się i do zawierania układów zbiorowych
 • Zapewniania wynagrodzenia zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa i oferowania sprawiedliwego wynagrodzenia, rozsądnych godzin pracy i odpowiedniego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach

Dostawców zachęca się do:

 • Opracowania i wdrożenia polityki dotyczącej praw człowieka, która obejmuje powyższe kwestie
 •  Oceny i rozwiązywania potencjalnych zagrożeń dla praw człowieka w ramach swojej działalności operacyjnej i łańcuchu dostaw 
Społeczności

Od ponad 80 lat firma Air Products buduje relacje i przyczynia się do dobrobytu społeczności na całym świecie.

Dostawców zachęca się do:

 • Systematycznego oceniania wpływu ich działalności na mieszkańców, w tym wpływu na bezpieczeństwo i środowisko
 • Wspierania lokalnych społeczności, na terenie których prowadzą działalność i gdzie ich pracownicy mieszkają i pracują
Zróżnicowani dostawcy

Firma Air Products dąży do zapewnienia maksymalnych i praktycznych możliwości biznesowych różnym dostawcom. W Stanach Zjednoczonych oferujemy porady i wskazówki firmom należącym do mniejszości w zakresie budowania relacji i stania się dla nas skutecznym dostawcą.

Dostawców zachęca się do:

 

Pobierz Kodeks postępowania dostawców firmy Air Products

Dowiedz się więcej