Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Stwierdzenia dotyczące przyszłości zamieszczone w niniejszej witrynie internetowej są oparte na bieżących oczekiwaniach w zakresie istotnych czynników ryzyka. Rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od przedstawionych. Czynniki mogące powodować, że stwierdzenia dotyczące przyszłości znacznie odbiegają od rzeczywistych wyników, obejmują, m.in.: ogólne warunki ekonomiczne i biznesowe; popyt na towary i usługi Air Products; czynniki konkurencyjne w branżach, w których Air Products konkuruje; zdolność do rekompensaty podwyżek cen energii i surowców poprzez ustalanie cenników; zmiany w przepisach rządowych; skuteczność wdrażania programów redukcji kosztów; wpływ na czas i inne zmienne dotyczące przyszłych przejęć, zbycia lub fuzji w ramach odpowiednich branż; wahania stóp procentowych i kursów walut; wpływ podatków oraz innych przepisów i regulacji w poszczególnych jurysdykcjach, w których działa Air Products i jej podmioty stowarzyszone; oraz terminy i tempo wykorzystania ulg podatkowych.