Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Często zadawane pytania na temat wodoru

Jaka jest identyfikacja substancji dla wodoru? plus minus
  • Wzór chemiczny: H₂
  • Synonimy: ciekły wodór (LHY), wodór gazowy (BHY)
  • Numer rejestracyjny REACH: wymieniony w Aneksie IV/V REACH, zwolnione z rejestracji
  • Gazy pod ciśnieniem – gaz sprężony. H280: zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem
  • Nr UN/identyfikacyjny: UN1049
  • Odpowiednia nazwa wysyłki: WODÓR, STĘŻONY Klasa lub dział: 2
  • Kod tunelu: (B/D) Etykieta(-y): 2.1
  • Nr identyfikacyjny zagrożenia ADR/RID: 23
  • Substancja zanieczyszczająca środowisko wodne: nie
Dlaczego wodór jest wydajnym paliwem w transporcie pojazdów zasilanych ogniwami paliwowymi? plus minus

Pod względem energii ze spalania w przeliczeniu na jednostkę masy wodór przewyższa każde inne paliwo, co oznacza, że przy uwzględnieniu masy jest bardziej wydajny niż paliwa używane obecnie. Wodór wytwarza 2–3 razy więcej energii niż większość pozostałych, typowych paliw. Łatwo łączy się z tlenem, uwalniając znaczne ilości energii w formie ciepła.

W przeciwieństwie do paliw węglowych podczas spalania wodoru nie powstają szkodliwe produkty uboczne. Gdy wodór łączy się z tlenem w ogniwie paliwowym, powstaje tylko energia i czysta woda.