Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Często zadawane pytania dotyczące acetylenu

Jakie są najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać podczas przenoszenia butli? plus minus

Podczas przenoszenia butli należy przestrzegać tych prostych, aczkolwiek ważnych wytycznych

 • sprawdzić, czy zawór jest zamknięty;
 • odłączyć wszystkie regulatory i sprawdzić ponownie, czy zawór jest zamknięty;
 • zawsze należy zachować ostrożność podczas podnoszenia – butle są ciężkie.

Prosimy o zapoznanie się z arkuszem danych bezpieczeństwa o nazwieOgólne zasady obsługi butli'.

Jak bezpiecznie korzystać z butli z tlenem i acetylenem? plus minus
 • Zabezpieczyć butle w pozycji pionowej podczas przechowywania, transportu i użytkowania. Do przenoszenia butli należy używać odpowiedniego wózka
 • Należy nosić środki ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z wymogami przepisów prawnych i wytycznych firmy
 • Jeśli butla acetylenowa musi być transportowana w pozycji poziomej, przed użyciem należy pozostawić ją na 24 godziny w pozycji pionowej
 • Jeśli korzystasz z acetylenu do spawania i cięcia, używaj wszystkich zatwierdzonych urządzeń do kontroli gazu i sprzętu zabezpieczającego zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych i wytycznych firmy
 • Należy stosować zatwierdzoną procedurę zapalania i zamykania palnika do spawania lub cięcia

Obejrzyj nasz film zawierający dodatkowe informacje na temat bezpiecznego stosowania tlenu i acetylenu dla przeszkolonych użytkowników tych gazów:

Nie podchodzić do butli w trakcie pożaru oraz aż do uzyskania informacji od służb ratunkowych, że jest to bezpieczne.

 • Wszcząć alarm i ewakuować teren
 • Skontaktować się ze służbami ratunkowymi
 • Poinformować pracowników służb o liczbie, rodzaju i lokalizacji butli (o ile to możliwe)
 • Poinformować firmę Air Products, dzwoniąc pod (nr telefonu)

Każda butla z gazem wystawiona na działanie wysokiej temperatury może pęknąć wskutek wzrostu temperatury i ciśnienia. W przypadku wystawienia butli acetylenowej na działanie wysokich temperatur (np. jeśli płomień palnika spawalniczego zetknie się z butlą), zaleca się następujące działania:

 • ostrzec personel i ewakuować ludzi z danego terenu
 • w przypadku podgrzewanych butli należy utworzyć odpowiednią strefę zagrożenia do 200 metrów w oparciu o szereg kryteriów, takich jak rozmiar i liczba używanych butli oraz dostępne osłony
 • zablokować dostęp do obszaru
 • wezwać służby ratunkowe i dostawcę gazu
 • Jeśli jest to bezpieczne, należy natychmiast rozpocząć chłodzenie rozgrzanych butli, zanurzając je w wodzie z bezpiecznego źródła (odgrodzonego ciężkimi maszynami lub twardą ścianą) bez zbliżania się do butli
 • Jeśli to możliwe, należy podać informacje dotyczące czasu, gdy wybuchł pożar, liczby i położeniu butli acetylenowych oraz informacje na temat innych butli lub środków chemicznych
 • Przekaż te informacje służbom ratunkowym po przyjeździe
 • Zamknąć zawór butli
 • Jeśli wyciek ustał
  • Wycofać butlę z eksploatacji i wyraźnie ją oznaczyć
  • Skontaktować się z nami, aby ustalić termin odbioru butli
 • Jeśli butla nadal przecieka
  • Przewietrzyć pomieszczenie, otwierając drzwi i okna
  • Unikać źródeł zapłonu, takich jak wentylatory obsługiwane elektrycznie inne niż EX
  • Ewakuować ludzi z terenu w pobliżu butli
  • Zadzwonić po straż pożarną i skontaktować się z nami
Jak należy przechowywać butle z acetylenem? plus minus
 • Gdy butle z gazem nie są używane, należy przechowywać je w postaci zamkniętej w bezpiecznych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach
 • Nigdy nie należy przechowywać butli z acetylenem w budynkach mieszkalnych, niewentylowanych, w podziemnych pomieszczeniach lub w miejscach ogólnodostępnych
 • Butlę acetylenową należy przechowywać i używać w pozycji pionowej, aby uniknąć utraty rozpuszczalnika, co zmniejsza pojemność butli. Zapewnić środki zapobiegające przewróceniu się butli w przypadku przypadkowego uderzenia
 • Trzymać butle z dala od zewnętrznych źródeł ciepła
 • Przechowywać butle z gazem łatwopalnym oddzielnie od butli z tlenem i innymi gazami utleniającymi i trzymać pełne butle z acetylenem osobno od pustych
Jak bezpiecznie przewozić butle? plus minus

Butle są bardzo ciężkie i przemieszczają się z taką samą prędkością, jak transportujący je pojazd. Jednak, w przeciwieństwie do niego, nie są wyposażone w hamulce i jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone, w trakcie hamowania mogą się przesunąć do przodu, powodując poważne uszkodzenia.

Istnieje kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać:

 • Zakaz palenia
 • Należy się upewnić, że zawory butli są odpowiednio zakręcone
 • Jeśli butla jest wyposażona w zaślepkę, należy ją zamontować
 • Przewietrzyć pojazd i otworzyć okna. Nie transportować butli w bagażniku samochodu
 • Zdemontować sprzęt, taki jak regulatory, węże i palniki
 • Sprawdzić, czy wszystkie butle są prawidłowo zabezpieczone przed przemieszczaniem się podczas podróży
 • Udać się bezpośrednio do celu
 • Po przybyciu na miejsce lub w przypadku dłuższego postoju należy natychmiast rozładować butle i przechowywać je w wentylowanym miejscu

Więcej informacji na temat załadunku, rozładunku, odbioru i transportu butli z gazem można znaleźć w przewodniku „Bezpieczny transport gazu” autorstwa European Industrial Gas Association (EIGA).

Od 1 stycznia 2007 r. istnieje wymóg posiadania przez kierowcę każdego rodzaju pojazdu, nie tylko pojazdów powyżej 3,5 tony, przewożącego towary niebezpieczne powyżej progów, świadectwa szkolenia zawodowego lub licencji ADR.

Jeśli chcesz skorzystać z wyłączenia niektórych wymagań przepisów ADR (takich jak obowiązek posiadania pomarańczowych tablic, kamizelek odblaskowych i klinów pod koła), musisz poznać zasadę 1000 punktów i progi ograniczonej ilości. Pełne przepisy ADR mają zastosowanie tylko wtedy, gdy pojemność butli przekroczy ten próg ilościowy.

Prosimy o pobranie naszego przewodnika na temat przepisów ADR i zasady 1000 punktów.

Jaka jest klasyfikacja ADR acetylenu? plus minus
 • Nr UN/identyfikacyjny: UN1001
 • Odpowiednia nazwa wysyłki: ACETYLEN, ROZPUSZCZONY
 • Klasa lub dział: 2
 • Kod tunelu: (B/D) Etykieta(-y): 2.1
 • Nr identyfikacyjny zagrożenia ADR/RID: 239
 • Substancja zanieczyszczająca środowisko wodne: nie
 • Wzór chemiczny: C₂H₂
 • Synonimy: acetylen (rozpuszczony), etyn, gaz spawalniczy
 • Numer rejestracyjny REACH: 01-2119457406-36
 • Gazy łatwopalne – kategoria 1 H220: gaz skrajnie łatwopalny.
 • Gazy niestabilne chemicznie – kategoria A H230: może reagować wybuchowo nawet w przypadku braku powietrza.
 • Gazy pod ciśnieniem – gaz rozpuszczony H280: zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.

Jakie środki ochrony należy nosić podczas obchodzenia się z butlą? plus minus

Podczas obchodzenia się z butlą zdecydowanie zaleca się noszenie

 • okularów ochronnych
 • butów roboczych
 • zwykłych rękawic roboczych

Do cięcia i spawania należy używać

 • rękawic spawacza
 • przyłbicy spawalniczej i gogli
 • skórzanych rękawów
 • skórzanego fartucha
 • oraz innego standardowego wyposażenia ochronnego zgodnie z odpowiednią oceną ryzyka danego zastosowania

Safety Boot