| Warszawa

Nowe zobowiązania Air Products w ramach programu „Jedna trzecia do ‘30” i zwiększenie inwestycji w transformację energetyczną do 15 miliardów dolarów amerykańskich

Firma Air Products ogłosiła nowy zestaw zobowiązań stanowiących kontynuację strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Organizacja zobowiązała się do osiągnięcia neutralności węglowej do roku 2050, dlatego postanowiła rozszerzyć program zrównoważonego rozwoju „Jedna trzecia  do ‘30’, początkowo obejmujący emisje zakresu 1 oraz 2 i uwzględnić dodatkowo emisje zakresu 3. W ciągu kolejnych pięciu lat Air Products przeznaczy co najmniej 4 mld USD na działania związane z przechodzeniem na czystą energię, a tym samym zwiększy swoje całkowite zaangażowanie finansowe w pionierskie dla branży projekty do roku 2027 do kwoty 15 mld USD.

„Nowe zobowiązania uzupełniają i wzmacniają naszą strategię rozwoju, polegającą na budowaniu działalności wokół korzyści dla klimatu i współpracy z klientami w drodze do realizacji założeń zrównoważonego rozwoju.” – powiedział prezes i dyrektor generalny Air Products, Seifi Ghasemi.

„Wyjątkowa pozycja Air Products, łącząca ofertę technologii z długim doświadczeniem, zapewni przyszłe korzyści dla klimatu dzięki innowacyjnym projektom, które ujrzą  światło dzienne w kluczowych momentach transformacji energetycznej. Obserwujemy ogromny potencjał technologii wodorowych i wychwytywania dwutlenku węgla, a najwyższe w branży zaangażowanie kapitałowe w wysokości 15 mld USD stanowi kolejny dowód na to, że zrównoważony rozwój jest podstawą naszej działalności i wzrostu dalszego rozwoju.” dodał Seifi Ghasemi.

Osiągnięcie neutralności węglowej Air Products w odniesieniu do działań firmy do 2050 r., zbieżne z dążeniami społecznymi do zaprzestania emisji, jest możliwe dzięki wdrażaniu realnych planów transformacji, dotyczących  zarówno nowych inwestycji, jak i zmian w obrębie istniejących obszarów działalności, włączając  nisko- lub bezemisyjną produkcję wodoru. W swoich działaniach Air Products zamierza ponadto stale zwiększać wykorzystanie energii odnawialnej, a dodatkowo dokonać transformacji taboru  około 2000 pojazdów ciężarowych, zamieniając je na auta o zerowej emisji zasilane ogniwami wodorowymi. Osiągnięcie założonych celów w tym zakresie będzie wymagało silnego wsparcia ze strony organów regulacyjnych i wypracowania rozwiązań prawnych, które przyczynią się do szybszego wdrażania istotnych technologii, co pozwoli osiągnąć tempo i skalę wymagane do zrealizowania założeń związanych z neutralnością węglową w przyszłości.

Zgodnie z podjętym zobowiązaniem uzyskania neutralności węglowej Air Products angażuje się w inicjatywę Science Based Targets Initiative (SBTi) – wiodącego na świecie projektu mobilizującego sektor prywatny do działań na rzecz klimatu. Z uwagi na fakt, że SBTi nie posiada obecnie wdrożonej metodologii dla sektora chemicznego, Air Products zostanie członkiem Eksperckiej Grupy Doradczej, której celem będzie opracowanie ramowych wskaźników dla branży. Uczestnictwo w ustaleniach z SBTi oraz zdefiniowanie jasnych wytycznych dla tego sektora to konieczne kroki w kierunku wdrożenia zobowiązań w odniesieniu do naukowo potwierdzonych celów.  

Air Products angażuje się ponadto w działania na rzecz klimatu w całym łańcuchu wartości, dążąc do ograniczenia emisji zakresu 3. Celem inicjatywy „Jedna trzecia do ‘30” jest zmniejszenie intensywności emisji z zakresu 3 o jedną trzecią do roku 2030, przyjmując rok 2015 jako punkt odniesienia. Działanie to gwarantuje przejrzystość, jasne zobowiązania oraz spójność z wcześniej ogłoszonym celem dotyczącym emisji z zakresu 1 i 2.

Firma Air Products przeznaczyła dotychczas ponad 11 mld dolarów na bezemisyjne i niskoemisyjne projekty wodorowe napędzające transformację energetyczną. 

Przyszłe korzyści dla klimatu wynikające z rozwijanych obecnie projektów wodorowych, przy założeniu ich zastosowania na rynku pojazdów ciężarowych, oznaczać będą eliminację ponad 20 milionów ton CO2 rocznie. W całym okresie trwania tych projektów spodziewane jest uniknięcie emisji ponad 500 milionów ton CO2e, co odpowiada poziomowi emisji generowanych przez ponad 190 mld litrów oleju napędowego używanego do napędzania pojazdów ciężarowych. Korzyści te wykraczają poza emisje, jakie mogą uzyskać klienci firmy dzięki zastosowaniu obecnych produktów i technologii Air Products.


O firmie Air Products
Air Products (NYSE: APD) to globalny dostawca gazów technicznych od ponad 80 lat. Koncentrując się na energii, środowisku i rynkach wschodzących, firma zapewnia gazy atmosferyczne i procesowe, urządzenia oraz aplikacje klientom z wielu branż, takich jak rafineryjna, chemiczna, metalurgiczna, elektroniczna, produkcyjna, spożywcza i napojowa. Air Products jest także światowym liderem w zakresie dostarczania technologii i urządzeń do skraplania gazu ziemnego. Firma opracowuje, projektuje, buduje, jest właścicielem i operatorem jednych z największych na świecie projektów dotyczących gazów przemysłowych, w tym stacji zgazowania, które w sposób zrównoważony przekształcają bogate zasoby naturalne w syngaz do produkcji wysokowartościowej energii, paliw i chemikaliów. Jest również zaangażowana w projekty związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla oraz produkcją zielonego wodoru, wspierając tym samym transport i transformację energetyczną na skalę światową. W roku 2021przychody ze sprzedaży firmy Air Products w 50 krajach wyniosły 10,3 mld USD, a obecna kapitalizacja rynkowa firmy wynosi około 55 mld USD. Ponad 20 tysięcy zdolnych, zaangażowanych i pełnych entuzjazmu pracowników, wywodzących się z różnych środowisk, dąży do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które będą służyć naturze, wpisywać się w ideę zrównoważonego rozwoju, a także odpowiadać na wyzwania, przed którymi stają klienci, społeczności oraz świat. Więcej  informacji pod adresem:   www.airproducts.com.pl, obserwuj nas  na mediach społecznościowych: LinkedIn i Facebook.