Animated loader dots14ComingSoonAnimated loader dots

Energia wodorowa - często zadawane pytania

Czy wodór jest dziś dostępny? plus minus

Obecnie istnieje duża infrastruktura wodorowa, która zaspokaja potrzeby z zakresu zastosowań przemysłowych, w tym w obróbce metali, rafinacji, produkcji chemicznej, produkcji tłuszczów i olejów oraz przetwórstwie elektroniki. Rocznie produkowanych jest około 45 miliardów kilogramów (50 milionów ton) – jest to wystarczająca ilość wodoru, by zatankować 250 milionów samochodów z ogniwami paliwowymi. Część tego wodoru jest wykorzystywana do zasilania pojazdów.

Większość cząstek wodoru jest wytwarzana w procesie zwanym reformingiem parowo-metanowym. Wodór jest generowany z węglowodoru (takiego jak gaz ziemny lub biometan) i wody w wysokich temperaturach w reaktorach katalitycznych. Wodór jest zazwyczaj oczyszczany przy użyciu technologii adsorpcji zmiennociśnieniowej.

Część sprzedawanego wodoru jest odzyskiwana ze strumieni gazów odpadowych z procesów przemysłowych. Chociaż nadal opiera się to na paliwach kopalnych, pozwala nam odzyskać wodór do bezpośredniego zastosowania zamiast przechodzić przez proces spalania przeprowadzany przez jego producenta ze względu na wartość opałową.

Około 95% wodoru z globalnej produkcji jest wykorzystywane na własne potrzeby, co oznacza, że jest on zużywany w zakładach, w których jest wytwarzany. Wodór „handlowy” jest zrównoważony i dostarczany klientom w postaci cieczy lub gazu. Większa część wodoru wytwarzanego z węgla jest wykorzystywana do produkcji amoniaku w Chinach.

Wodór może być dostarczany do zakładu ciężarówką w formie cieczy lub gazu sprężonego albo wytwarzany na miejscu. Jest również dostarczany rurociągiem. Głównym powodem skraplania wodoru jest jego większa gęstość przechowywania, co ułatwia dostawę. W przypadku klientów przemysłowych, którzy korzystają z dużych ilości wodoru, zakład produkcyjny jest często budowany w miejscu użytkowania. Do wytwarzania wodoru w mniejszych zakładach na miejscu można również stosować elektrolizę lub reforming.

Koszt wodoru zależy od technologii produkcji, kosztów surowca i energii. Dostawy, przechowywanie i dostarczanie paliwa również wchodzą w skład kosztu całkowitego. Nasi klienci przemysłowi dostrzegają szeroki zakres różnic w cenie w zależności od położenia geograficznego, metody dostawy i ilości użytkowej. Uważamy, że wodór może konkurować z benzyną, jeśli weźmiemy pod uwagę zwiększoną wydajność ogniwa paliwowego.

Koszt wodoru wytwarzanego w dużym SMR jest w przybliżeniu równy benzynie w rafinerii pod względem poziomu zapewnianej energii.

Większa część wodoru przemysłowego jest sprzedawana w normalnych metrach sześciennych (Nm3), w setkach standardowych stóp sześciennych (CSCF) lub w tysiącach standardowych stóp sześciennych (MSCF). Ma to zastosowanie nawet, jeśli produkt jest sprzedawany jako ciecz kriogeniczna. W przypadku tankowania pojazdów, ilości podawane są w kilogramach (kg) lub ekwiwalentach galonów benzyny (GGE). W Stanach Zjednoczonych sprzedaż wodoru nie może odbywać się przy dystrybutorze paliwa, dopóki Urząd Miar i Standardów nie poświadczy dokładności podajników.

Niektóre rurociągi gazu ziemnego, choć nie wszystkie, mają potencjał konwersji na wodór. Wodór jest obecnie używany w rurociągach. Firma Air Products oferuje siedem systemów rurociągów w USA, Wielkiej Brytanii, Holandii i Tajlandii. Niektóre z tych rurociągów były pierwotnie zasilane gazem ziemnym.

Istnieje wiele kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu konwersji rurociągu. Najważniejsze z nich to materiały, z jakich są zbudowane, i procedury spawania. Rurociągi wodoru są wykonane ze stali o wytrzymałości od niskie do średniej, aby ograniczyć zagrożenia związane z kruchością wodoru. Niektóre rurociągi gazu ziemnego są wykonane z rur ze stali o wyższej wytrzymałości lub innych materiałów, ponieważ umożliwia to zmniejszenie grubości ścian.

Wiele firm i rządów stara się zrozumieć różne możliwości rozwoju infrastruktury wodorowej. Ponieważ obecna infrastruktura paliwowa nie została zbudowana od razu, zbudowanie infrastruktury wodorowej również zajmie trochę czasu. Stacje paliwa wodorowego są rozmieszczane w określonych regionach na całym świecie, w których producenci samochodów są zobowiązani do wdrażania pojazdów na ogniwa paliwowe w nadchodzących latach.

Tak, wodór ze źródeł odnawialnych jest sprzedawany na całym świecie do tankowania pojazdów. Podobnie jak większość wytwarzanej dziś energii pochodzi z paliw kopalnych, takich jak węgiel i gaz ziemny. Więcej wodoru ze źródeł odnawialnych stanie się dostępne, gdy popyt na odnawialne paliwo wzrośnie, a jego koszt stanie się konkurencyjny wobec tradycyjnych metod wytwarzania wodoru.

Wodór nie jest mniej ani bardziej bezpieczny od innych paliw – jest po prostu inny. Pojazdy napędzane wodorem i stacje paliw muszą być projektowane z uwzględnieniem unikalnych właściwości wodoru. Ewidencja przemysłowa w zakresie bezpieczeństwa wodoru była doskonała na przestrzeni lat i oczekuje się, że wykorzystanie wodoru jako paliwa spełni lub przewyższy oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa pojazdów i paliwa.