Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

 

Cele dotyczące zrównoważonego rozwoju 2020

W 2016 r. Air Products wyznaczył 12 celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, z końcową datą 2020 r. Do końca 2020 r. Osiągnęliśmy większość celów we wszystkich Rozwijaj się - Oszczędzać - Ostrożnie ramy. W szczególności:

 • Poprowadził przemysł gazowy pod względem zyskowności, z najwyższą skorygowaną marżą EBITDA * i skorygowaną marżą operacyjną * w branży.
 • Umożliwiło klientom uniknięcie emisji CO₂, przynosząc jednocześnie ponad 50% przychodów ze zrównoważonych ofert.
 • Uzyskanie 100% szkolenia i certyfikacji z zakresu naszego kodeksu postępowania.
 • Poprawiliśmy nasze systemy zgodności i ładu korporacyjnego.

 • Zmniejszenie zużycia energii przez nasze jednostki ASU o 3,3%, przekraczając zakładany poziom 2,5%. Nie udało się osiągnąć naszego celu, jakim było zmniejszenie energochłonności naszych zakładów produkcji wodoru / tlenku węgla (HyCO) z powodu niższego popytu na produkty w 2020 r.
 • Zmniejszenie intensywności emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 2,6%, przekraczając nasz cel 2%.
 • Poprawa wydajności dystrybucji i zmniejszenie intensywności emisji CO₂ o 20%, przekraczając nasz cel 10%.
 • Oszczędność wody i zmniejszenie intensywności zużycia o 28%, przekraczając zakładany poziom 5%.

 • Doprowadził przemysł gazów przemysłowych w dziedzinie bezpieczeństwa, mierzonej naszymi wskaźnikami bezpieczeństwa.
 • Kontynuowaliśmy nasze wysiłki na rzecz stworzenia najbardziej zróżnicowanej i zintegrowanej siły roboczej w branży gazów przemysłowych.
 • Poprawiliśmy naszą zdolność mierzenia pozytywnego wpływu zaangażowania społeczności.
 • Dodano dodatkowe klauzule dotyczące konfliktu minerałów do wymagań naszych dostawców.

* Kwoty są miarami finansowymi innymi niż GAAP. Patrz „Sustainability 2021 Reconciliation of Non-GAAP Financial Miary”, aby zapoznać się z porównywalnymi miernikami GAAP.

Nasze nowe cele zrównoważonego rozwoju

W miarę zbliżania się końca naszych celów na rok 2020, firma Air Products opracowała nowe cele zrównoważonego rozwoju. Te nowe cele odzwierciedlają nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju i wkładu zainteresowanych stron i są zgodne z nadrzędnym celem naszej firmy, jakim jest bycie najbezpieczniejszą, najbardziej zróżnicowaną i zyskowną firmą w branży gazów przemysłowych, zapewniającą doskonałą obsługę naszych klientów. Niektóre cele są kontynuacją naszych celów na rok 2020, podczas gdy inne stanowią nowe zobowiązania odzwierciedlające naszą strategię zrównoważonego rozwoju.